strona główna    |    kontakt    |    dojazd    |    o firmie
czynne: od poniedziałku do piątku 17:00 - 20:00 | tel. 81 448-27-38, tel. 81 448-27-39 | 20-491 Lublin, ul. Wapowskiego 1 lok. 7A

REGULAMIN świadczonych usług

informacje dotyczące zasad funkcjonowania serwisu oraz sposobu realizacji zleceń

dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1 Zakres usług świadczonych przez iNaoo obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wybrane usługi internetowe. Przed przystąpieniem do umowy upewnij się, czy interesująca Cię usługa może zostać zrealizowana.
2 Każdy Klient korzystający z usług iNaoo jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3 Regulamin jest formą obopólnie wiążącą strony uowy, wszelkiego rodzaju uściślenia, wymagane do realizacji konkretnej usługi, wymagają formy pisemnej i zawierane są przed rozpoczęciem jej realizacji.
4 Serwis świadczy usługi jedynie na terenie Polski.
5 Niniejszy regulamin jak i treści zawarte na Stronie Internetowej Serwisu chronione są prawem autorskim. Użytkownicy mogą korzystać z baz danych zawartych na Stronie Internetowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Strony Internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
6 Serwis udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze Strony Internetowej wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

dział II
DEFINICJE


Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1 Serwis - iNaoo iNaoo serwis, 20-491 Lublin, ul. Bernarda Wapowskiego 1 lokal 7A, NIP: 946-241-08-66, REGON: 061499377, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
2 Konsument - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Serwisem, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3 Przedsiębiorca - na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto, że jest to zarówno osoba działająca w imieniu podmiotu gospodarczego jak i sam podmiot gospodarczy (w tym instytucje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe), co związku z tym wyklucza go jako Konsumenta i reguluje oddzielnymi przepisami.
4 Klient - jest to zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, który korzysta z usług Serwisu.
5 Użytkownik - osoba korzystająca ze Strony Internetowej będąca zarówno Konsumentem jaki i Przedsiębiorcą.
6 Sprzęt - każde urządzenie elektroniczne będące przedmiotem działań Serwisu zgodnie z zakresem świadczonych usług (komputer stacjonarny, laptop, netbook, monitor, MDA, PDA, itp.)
7 Strona Internetowa - materiał prezentujący Serwis w Internecie za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresami: www.inaoo.pl oraz www.inaoo.com
8 Zgłoszenie Serwisowe - jest to dokument o przyznanym indywidualnym numerze porządkowym, posiada również datę przyjęcia do Serwisu, nazwę i numer ID Sprzętu (o ile taki posiada), danymi Klienta oraz wskazaniem medium kontaktowym Serwisu z Klientem. Dokument taki posiada również skrócony opis poglądowy usługi jaką Serwis ma świadczyć na rzecz Klienta. Może zawierać wskazanie ceny oraz inne dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi przez Serwis.

dział III
ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY


1 Strona Internetowa udostępnia Serwisowi możliwość zdalnej prezentacji świadczonych przez niego usług i ich cen (lub przedziałów cenowych) oraz zaproszenia Użytkowników do skorzystania z nich. Nie stanowi ona jednocześnie oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Stronie Internetowej poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Serwisu.
3 Konstrukcja i działanie Strony Internetowej nie pozwalają Użytkownikowi na zawieranie umów na odległość, ma to związek ze specyfiką prowadzonej przez Serwis działalności, gdzie usługa jest precyzowana indywidualnie do konkretnego przypadku.
4 Serwis nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży produktów i usług w celu ich dalszej odsprzedaży.
5 Zdjęcia oraz opisy zamieszczone na Stroni Internetowej stanową jedynie materiał poglądowy, mający na celu jedynie wyobrażenie Użytkownikowi ogólnych właściwości oferowanych usług, co wynika bezpośrednio ze specyfiki usług świadczonych przez Serwis, gdzie każdy przypadek traktowany jest w sposób indywidualny i może różnić się od prezentowanego przykładu.

dział IV
PRZYJĘCIE SPRZĘTU DO SERWISU


1 Przez przyjęcie Sprzętu do Serwisu rozumie się przekazanie Sprzętu przez Klienta Serwisowi celem wykonania konkretnej usługi i sporządzenie dokumentu Zgłoszenia Serwisowego.
2 Sprzęt dostarczany przez Klienta do Serwisu za czyimś pośrednictwem (np. firmy kurierskiej) odbywa się na odpowiedzialność i koszt Klienta oraz powinien być stosownie zabezpieczony by wyeliminować możliwość dodatkowych uszkodzeń.
3 Sprzęt dostarczany do Serwisu za pośrednictwem osób trzecich (w tym firm kurierskich), powinien posiadać dodatkowo informacje (forma pisemna):

a) dostarczane elementy składowe (wyszczególnienie wszystkich luźnych elementów składowych Sprzętu takich jak np.: zasilacz, torba, etui, bateria, itp.)
b) imię i nazwisko osoby będącej właścicielem sprzętu lub osoby ją reprezentującej
c) wskazanie medium kontaktowego umożliwiającego kontakt Serwisu z Klientem (np. numer telefonu komórkowego, stacjonarnego lub adres e-mail)
d) maksymalnie dokładny opis zgłaszanej usterki
e) dodatkowe informacje o sprzęcie i jego stanie technicznym opisane w punkcie 10 niniejszego działu
f) jeżeli zwrot Sprzętu z Serwisu ma nastąpić za pośrednictwem firmy kurierskiej (na koszt Klienta) podanie adresu do wysyłki
g) jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą to podanie kompletnych danych do wystawienia faktury VAT (pełna nazwa, adres oraz numer NIP) - w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon a usługa będzie miała charakter Konsumencki

4 Klient pozostawiając Sprzęt w Serwisie deklaruje jednocześnie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację.
5 Klient pozostawiając sprzęt w serwisie deklaruje jednocześnie że jest pełnoprawnym właścicielem tego Sprzętu lub działa w jego imieniu i za jego wiedzą i pozwoleniem. Pozostawiany Sprzęt jest wolny od treści zabronionych przez prawo oraz został nabyty w legalny sposób.
6 Klient pozostawiający Sprzęt w Serwisie osobiście, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz wskazania medium kontaktu Serwisu z Klientem (np. numer telefonu komórkowego, stacjonarnego lub adres e-mail) oraz jednocześnie deklaruje prawdziwość tych danych.
7 Podanie nieprawdziwych danych kontaktowych przez Klienta, może skutkować znaczącym wydłużeniem czasu realizacji usługi przez Serwis, w skrajnych przypadkach Serwis może zaprzestać realizacji usługi przez wzgląd na brak możliwości konsultacji z Klientem.
8 Podane przez Klienta dane personalne oraz kontaktowe służą jedynie do procesu realizacji konkretnej usługi i nie są wykorzystywane do żadnych procesów marketingowych ani nie są przekazywane osobom trzecim.
9 Klient ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych zawartych na wydawanym mu Zgłoszeniu Serwisowym, a w razie błędu żądać wydania poprawionego dokumentu. Weryfikacja taka musi nastąpić natychmiast po wydaniu Zgłoszenia Serwisowego. Odejście od stanowiska gdzie przyjmowano Sprzęt do naprawy jest równoznaczne z akceptacją treści zawartych na Zgłoszeniu Serwisowym.
10 Klient pozostawiając Sprzęt w serwisie jest zobowiązany do przekazania Serwisowi wszystkich informacji o usterkach/nieprawidłowościach związanych z jego działaniem. Dodatkowo Serwis musi zostać poinformowany o wszelkiego rodzaju próbach uprzedniej naprawy Sprzętu (zarówno przez inne serwisy jak i wskutek działań samego Klienta). Kolejną istotną informacją jest fakt, czy przekazywany do naprawy Sprzęt nie został uprzednio zalany lub nie upadł z wysokości mogącej prowadzić do jego usterki. Wszystkie wskazania wymagają adnotacji na dokumencie Zgłoszenia Serwisowego lub załączniku (jeżeli na Zgłoszeniu Serwisowym się nie mieszczą).
11 Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi w przypadku ujawnienia przez Serwis, zatajonych przez Klienta, danych opisanych w punkcie 10 oraz 5 niniejszego działu (dotyczy to każdego etapu realizacji usługi).
12 Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości pobrania od Klienta zaliczki, lub w szczególnych sytuacjach, przedpłaty na poczet wykonania usługi.

dział V
REALIZACJA USŁUGI


1 Realizacja usługi przez Serwis na rzecz Klienta ma miejsce od momentu wydania Klientowi dokumentu Zgłoszenia Serwisowego lub jego sporządzenia przez Serwis w przypadku dostarczenia Sprzętu przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2 Pierwszym etapem realizacji usługi jest diagnoza Sprzętu mająca na celu sprecyzowanie koniecznych do wykonania czynności oraz koniecznych do naprawy/wymiany części mających na celu wykonanie usługi. Na tej podstawie zostaje sporządzona wycena usługi, która musi zostać przedstawiona Klientowi do akceptacji (wyjątkiem są naprawy dokonywane na zasadach reklamacji - w tych przypadkach wycena nie jest konieczna).
3 Czas jaki Serwis ma na wykonanie pierwszego etapu realizacji usługi (punkt 2 niniejszego działu) powinien mieścić się w terminie do 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji usługi (punkt 1 niniejszego działu). Jeżeli czas ten musi być dłuższy, Klient powinien zostać o tym poinformowany, jeżeli jest to możliwe na Zgłoszeniu Serwisowym lub za pomocą wskazanego przez Klienta medium kontaktu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgodny na zaproponowany przez Serwis termin ma możliwość odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji. Niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku napraw na zasadach reklamacyjnych.
4 Klient ma 7 dni roboczych na podjęcie decyzji odnośnie dalszej realizacji usługi przez Serwis. W przypadku braku niniejszej decyzji przyjmuje się że Klient zrezygnował z kontynuacji świadczenia usługi.
5 Po akceptacji przez Klienta wyceny dotyczącej wykonania usługi, Serwis rozpoczyna realizację drugiego etapu wykonywania usługi.
6 Czas realizacji drugiego etapu (punkt 5 niniejszego działu) świadczenia usługi przez Serwis to kolejne 14 dni robocze. Jeżeli czas ten musi być dłuższy, Klient powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić na to zgodę. W przypadku braku zgody Klienta na wydłużenie czasu realizacji drugiego etapu naprawy, realizacja usługi zostaje przerwana i rozliczona zgodnie z jej aktualnym stanem.
7 Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze świadczenia usługi, w każdym momencie jej realizacji, bez żadnych konsekwencji, jeżeli Serwis nie wywiązuje się z postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza z terminów realizacji poszczególnych etapów.
8 Rezygnacja Klienta ze świadczenia usługi, nie mająca charakteru opisanego w punkcie 7 niniejszego działu, może wiązać się z koniecznością naliczenia opłaty przez Serwis, którą zostanie obciążony Klient. Wysokość takiej opłaty jest kwestią indywidualnych naliczeń wynikających z konkretnego przypadku i ma charakter kary umownej wynikającej z zerwania postanowień umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem (punkt 5 niniejszego działu).
9 W trakcie realizacji drugiego etapu świadczenia usługi (punkt 5 niniejszego działu), Serwis zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem, celem renegocjacji ceny. Serwis musi przedstawić Klientowi uzasadnienie niniejszych działań i musi uzyskać na to zgodę Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo odmowy i rezygnacji z dalszego świadczenia usługi przez Serwis bez żadnych konsekwencji i nie ma tu zastosowania punkt 8 niniejszego działu.
10 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte lub usterki mające charakter progresywny w Sprzęcie, które mogą ujawnić się podczas realizacji usługi lub po jej zakończeniu. Dotyczy to obszarów działań nie objętych bezpośrednio zakresem usługi realizowanej przez Serwis, a z przyczyn oczywistych dotyczą Sprzętu objętego usługą.
11 W przypadku świadczenia usługi związanej z oprogramowaniem lub nośnikiem danych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach pamięci. Klient powinien we własnym zakresie zadbać o sporządzenie stosownej ich kopii przed dostarczeniem Sprzętu do serwisu. Wyjątkiem są usługi związane z procesem odzyskiwania danych z nośnika pamięci.
12 Serwis zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji fotograficznej mającej na celu dokumentowanie procesu realizacji usługi na Sprzęcie Klienta. Dokumentacja jest tworzona na potrzeby wewnętrzne Serwisu.
13 Usługi realizowane przez Serwis są dokonywane zarówno na częściach nowych jak i częściach używanych. Priorytetem działań Serwisu jest stosowanie części nowych, wyjątkiem są elementy które nie są już produkowane lub nie są już dostępne u dostawców z innych przyczyn, nie zależnych od Serwisu. Decyzję o zastosowaniu części używanej o niskiej wartości (do 100zł netto) podejmuje Serwis i może konsultować ją z Klientem, natomiast dla części powyżej 100zł netto Serwis ma obowiązek uzyskania zgody Klienta. Brak zgody Klienta na zastosowanie części używanej (wynikającej z braku jej nowego odpowiednika) skutkuje przerwaniem realizacji usługi przez Serwis i rozliczeniem jej zgodnie ze stanem obecnym.
14 Serwis zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji usługi jeżeli, z przyczyn nie zależnych od Serwisu (np. brak części niezbędnych do realizacji usługi), nie ma możliwości na jej kontynuowanie. Niniejszy punkt to sytuacja wyjątkowa i musi być przez Serwis uzasadniona Klientowi.
15 Serwis realizuje usługi w zakresie oprogramowania tylko i wyłącznie na oprogramowaniu nabytym w sposób legalny przez Klienta, co Klient ma obowiązek wykazać na wniosek Serwisu. Usługi tego typu są możliwe po dostarczeniu przez Klienta, wraz ze Sprzętem, stosownych licencji lub nośników instalacyjnych.
16 W przypadku usług związanych z oprogramowaniem (w tym systemy operacyjne), odpowiedzialność za rzetelne wykonanie usługi przez Serwis, sprowadza się do prawidłowości w zakresie jego instalacji lub konkretnych działań wykonanych przez Serwis, pozostałe roszczenia w zakresie działania oprogramowania Klient powinien kierować do producenta lub sprzedawcy niniejszego oprogramowania. Wyjątkiem jest nabycie oprogramowania w Serwisie, tu zastosowanie mają regulacje związane z reklamacją opisane w dziale "Reklamacje".

dział VI
ZWROT SPRZĘTU


1 Po zakończeniu realizacji usługi, Serwis ma obowiązek poinformować Klienta o tym fakcie za pomocą medium wskazanego przez Klienta w Zgłoszeniu Serwisowym (punkt 3 lub 6 dział IV). Dla adresów e-mail uważa się za skuteczne poinformowanie Klienta wraz z pierwszą wiadomością wysłaną przez Serwis. Dla telefonów komórkowych, za skuteczne poinformowanie Klienta uważa się kontakt głosowy (Serwis podejmuje dwie próby) lub jednorazowe wysłanie wiadomości tekstowej SMS. Dla telefonów stacjonarnych, za skuteczne poinformowanie Klienta uważa się kontakt głosowy (Serwis podejmuje trzy próby nawiązania kontaktu w stosownych odstępach czasowych).
2 W przypadku braku możliwości skutecznego poinformowania Klienta o zakończeniu prac przez Serwis (punkt 1 niniejszego działu), Serwis oczekuje nawiązania kontaktu przez Klienta na zamieszczony na Zgłoszeniu Serwisowym telefon kontaktowy.
3 Odbiór Sprzętu z Serwisu przez Klienta musi nastąpić w terminie do 20 dni roboczych od momentu skutecznego poinformowania przez Serwis Klienta o zakończeniu prac (punkt 1 niniejszego działu). Niniejszy termin ma również zastosowanie dla przypadków braku możliwości kontaktu z Klientem opisanym w punkcie 2 niniejszego działu.
4 Odbiór Sprzętu z Serwisu jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie Zgłoszenia Serwisowego, które jest zwracane Serwisowi w momencie odbioru Sprzętu. W przypadku zagubienia przez Klienta niniejszego Zgłoszenia Serwisowego, odbiór Sprzętu może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zgodną z danymi na egzemplarzu Zgłoszenia Serwisowego posiadanego przez Serwis oraz pokwitowanie niniejszego odbioru na druku wskazanym przez Serwis. Niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku zwrotu Sprzętu Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5 Klient może upoważnić dowolną osobę do odbioru w jego imieniu Sprzętu z Serwisu poprzez przekazanie jej Zgłoszenia Serwisowego stanowiącego podstawę do zwrotu Sprzętu osobie je okazującej. Klient świadomy tego faktu zobowiązany jest do pilnowania dokumentu Zgłoszenia Serwisowego a w przypadku jego zagubienia niezwłocznie zgłoszenie tego Serwisowi.
6 Zwrot Sprzętu Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się na koszt Klienta i w obrębie terytorium Polski. Wszelkiego rodzaju koszta dodatkowe związane z taką formą zwrotu Sprzętu z Serwisu również odbywają się na koszt Klienta i są mu przedstawiane przed przystąpieniem do realizacji wysyłki. Niniejszym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia przesyłki (na wskazany przez Klienta adres) ze Sprzętem przez firmę kurierską oraz nie ponosi kosztów dodatkowych z tym związanych (opłaty te ponosi Klient).
7 W przypadku zwrotu Sprzętu Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej, Serwis podejmuje dwie próby wysyłki (w przypadku zwrotu przez kuriera z powodu braku możliwości doręczenia pod wskazany adres). Jeżeli druga próba okaże się nieskuteczna, Serwis ma prawo doliczyć Klientowi do kosztów transportu karę w wysokości 500zł brutto.
8 W przypadku zwrotu Sprzętu Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient jest zobligowany do sprawdzenia przesyłki podczas jej odbioru od kuriera, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient musi zarządzać sporządzenia stosownego protokołu przez kuriera, w innym przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Sprzęt i nie uczestniczy w procedurach wyjaśniających.
9 Jeżeli w czasie przewidzianym w punkcie 3 niniejszego działu, Klient nie zgłosi się po odbiór Sprzętu z Serwisu oraz nie wskaże adresu na który Sprzęt ma zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej, Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 5zł brutto za każdy dzień magazynowania Sprzętu w Serwisie.
10 Opłata magazynowa jest naliczana przez kolejne 30 dni robocze, jeżeli Klient przez ten czas nie zgłosi się po Sprzęt, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności Sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Własność porzuconego Sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne Serwis.
11 Zwrot Sprzętu na wniosek Klienta, bez wykonania usługi (w tym dział V punkt 4) w pierwszym etapie jej realizacji (dział V punkt 2) jest możliwy po uiszczeniu przez Klienta na rzecz Serwisu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20zł brutto. Jest to opłata pokrywająca koszta prac dotychczas wykonanych przez Serwis na rzecz Klienta. Opłata ta nie ma zastosowania w przypadku przystąpienia do drugiego etapu realizacji usługi (dział V punkt 5) oraz w przypadku reklamacji. Niniejszy punkt nie dotyczy przypadku opisanego w dziale V punkt 3.
12 W przypadku żądania zwrotu Sprzętu Klientowi przez Serwis, Serwis ma prawo do umożliwienia tego faktu Klientowi po 4 dniach roboczych od momentu skutecznego poinformowania przez Klienta. Przez skuteczne poinformowanie Serwisu przez Klienta o tym fakcie rozumie się przekazanie takiej decyzji ustnie w rozmowie telefonicznej (numer Serwisu podany na Zgłoszeniu Serwisowym) lub w rozmowie osobistej w Serwisie. Czas o którym mowa, może być konieczny na przygotowanie przez Serwis Sprzętu do wydania Klientowi (np. ponowne jego złożenie).
13 Przy odbiorze Sprzętu z Serwisu po wykonanej usłudze, Klient zobligowany jest do zachowania dowodu zakupu (paragon lub faktura). Wyjątkiem są tu przedpłaty, dla których dowód zakupu wydawany jest przed przystąpieniem do realizacji usługi przez Serwis. Dowód zakupu jest niepodważalnym potwierdzeniem dokonania usługi przez Serwis na rzecz Klienta i na jego podstawie Klient może ubiegać się ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. W szczególnych przypadkach Serwis wydaje dodatkowe karty gwarancyjne zawierające postanowienia gwarancji producenta lub Serwisu, których zachowanie wraz z dowodem zakupu leży w interesie Klienta.

dział VII
REKLAMACJE


1 Każda usługa wykonana przez Serwis na rzecz Klienta oraz każdy towar sprzedany Klientowi przez Serwis, objęte są ochroną prawną wynikającą z przepisów ogólnych, nadrzędnych nad niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin jedynie precyzuje lub informuje Klienta o sposobie realizowania reklamacji przez Serwis.
2 Procedura reklamacyjna zostaje rozpoczęta w momencie dostarczenia Sprzętu podlegającego reklamacji przez Klienta do Serwisu. Wyjątkiem są tu usługi które zrealizowano u Klienta a dostarczenie Sprzętu do Serwisu jest nie możliwe. Zostaje sporządzone Zgłoszenie Serwisowe mające charakter reklamacyjny.
3 Przyjęcie Sprzętu do Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w dziale IV (z wyłączeniem punktu 12 dział IV) włącznie ze sporządzeniem Zgłoszenia Serwisowego, w którym zaznaczono jego reklamacyjny charakter. W przypadku dostarczenia przez Klienta sprzętu za pośrednictwem kuriera, Klient musi wyraźnie zaznaczyć iż jest to zgłoszenie mające charakter reklamacji i wskazać formę reklamacji o której mowa w punkcie 4 niniejszego działu.
4 Klient reklamując usługę lub towar ma obowiązek wskazania formy reklamacji, czyli z jakiego tytułu dochodzi swoich roszczeń, tak aby Serwis wiedział w jaki sposób postępować spełniając oczekiwania Klienta:

a) reklamacja z tytułu gwarancji za pośrednictwem Serwisu (dotyczy towarów i usług objętych gwarancją)
b) reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego)
c) reklamacja z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna - Kodeks Cywilny)

W przypadkach reklamacji objętych gwarancją producenta, np. zakup sprzętu z kartą gwarancyjną producenta, zaleca się Klientowi realizację takiej naprawy bezpośrednio w punktach reklamacyjnych/serwisowych producenta udzielającego gwarancję, gdyż z reguły zapewnia to lepsze warunki świadczonej naprawy oraz szybszy czas ich realizacji.

5 Każda procedura reklamacyjna składa się z trzech etapów (podobnie jak ma to miejsce w przypadku realizacji pierwotnej usługi): etap pierwszy to rozpatrzenie reklamacji przez Serwis, etap drugi to realizacja naprawy oraz etap trzeci zwrot Sprzętu Klientowi.
6 Usługi pozytywnie rozpatrzone przez Serwis na korzyść Klienta, w pierwszym etapie postępowania, wykonywane są bezpłatnie i w terminie najbliższym możliwym do ich realizacji.
7 Etap pierwszy reklamacji to, wspomniane w punkcie 5 niniejszego działu, rozpatrzenie przez Serwis zasadności roszczeń składanych przez Klienta. Serwis ma za zadanie sprawdzić czy składana reklamacja ma podstawy by zostać uznana jako zasadna, czy dostarczone przez Klienta informacje są kompletne i nie wymagają uzupełnienia, czy nie ma żadnych wątpliwości, że zgłaszany problem jest następstwem wykonanej przez Serwis pierwotnie usługi na konkretnym Sprzęcie. Czy użytkowanie Sprzętu było właściwe i czy zostały spełnione inne warunki np. wynikające z zapisów gwarancyjnych o ile reklamacja tego dotyczy.
8 Czas realizacji pierwszego etapu reklamacji to maksymalnie ustawowe 14 dni roboczych z wyłączeniem postanowień wynikających z karty gwarancyjnej o ile taka została wydana i stanowi inaczej.
9 W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że dane zgłoszenie reklamacyjne nie jest uznane na korzyść Klienta, Serwis musi o tym fakcie poinformować Klienta przed upływem terminu wskazanego w punkcie 8 niniejszego działu. Kwestię skuteczności kontaktu Serwisu z Klientem reguluje dział VI punkt 1 (podobnie jak informacja o możliwości odbioru Sprzętu z Serwisu przez Klienta). W przypadku braku informacji o odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego przez Serwis, roszczenie jest automatycznie traktowane jako zasadne (wyłączając przypadek braku możliwości kontaktu z Klientem).
10 Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości od 50zł do 150zł brutto w przypadku konieczności rozpatrzenia bezzasadnych roszczeń reklamacyjnych, kwota uzależniona jest od indywidualnego przypadku.
11 W przypadku skomplikowanych przypadków Serwis ma prawo domagać się od Klienta reklamacji sporządzonej przez Klienta w formie pisemnej z zachowaniem norm ogólnych przyjętych dla takiego pisma. W pozostałych przypadkach zgłoszenie reklamacyjne jest sporządzane przez Serwis dla wygody Klienta a Klient ma jedynie obowiązek sprawdzić poprawność zawartych na takim Zgłoszeniu Serwisowym treści tak jak ma to miejsce w przypadku punktu 9 dział IV.
12 Maksymalny czas przewidziany na realizację drugiego etapu zgłoszenia reklamacyjnego to 14 dni roboczych, chyba że zgłoszenie realizowane jest na zasadach gwarancji a ta stanowi inaczej. Czas ten może zostać w szczególnych przypadkach wydłużony, ma to miejsce gdy wystąpią czynniki na które Serwis nie ma wpływu.
13 Serwis zastrzega sobie możliwość realizacja roszczenia reklamacyjnego poprzez zwrot uiszczonej przez Klienta zapłaty za pierwotnie wykonaną usługę lub towar. Ma to miejsce w przypadku braku innej możliwości realizacji Zgłoszenia Serwisowego o charakterze reklamacyjnym.
14 W przypadku sprzedaży towaru lub świadczenia usługi w obrocie między Serwis-Przedsiębiorca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
15 Zwrot Sprzętu Klientowi po wykonanej naprawie reklamacyjnej odbywa się na identycznych zasadach jakie miały miejsce w przypadku pierwotnego wykonania usługi, patrz dział VI. Nie mają tu jedynie zastosowania postanowienia związane z uiszczaniem zapłaty za usługę (w tym przypadku naprawy), gdyż uznana reklamacja naprawiana jest bezpłatnie (punkt 6 niniejszego działu).

dział VIII
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1 Klient-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Serwisu (wskazany w dziale II punkt 1 niniejszego Regulaminu).
2 Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (Serwis) utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) zawartej w drodze aukcji publicznej;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę (Serwis) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5 Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
6 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
7 Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
8 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Serwis) Paczka48 (usługa Poczty Polskiej), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9 Uprawnienia i obowiązki określone w punktach 1-9 dział VIII Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Serwis informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych bezpośrednio poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

dział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2 Regulamin jest formą ogólnie dostępną dla każdego Użytkownika/Klienta Serwisu, publikacja elektroniczna na stronie www.inaoo.pl lub www.inaoo.com oraz forma pisemna w siedzibie Serwisu.
3 W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Serwis dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
4 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Serwis informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
5 Serwis jednocześnie oświadcza, że publikowana przez niego treść Regulaminu jest treścią aktualnie obowiązującą.

iNaoo SERWIS
pogwarancyjny SERWIS nawigacji TomTom oraz obsługa informatyczna firm

20-491 Lublin, ul. B. Wapowskiego 1 lokal 7A
NIP: 946-241-08-66, REGON: 061499377


(zalecany wjazd od ul. Diamentowej w ul. Wolińskiego lub ul. Domeyki, lokal w pasażach handlowych, na dole bloku Wapowskiego 1, pomiędzy przedszkolem Misiaczek a Biurem Rachunkowym)
  kontakt i godziny otwarcia:

czynne od poniedziałku do piątku 17:00 - 20:00
serwis: tel. 81 448-27-38 | serwis@inaoo.pl
sekretariat: tel. 81 448-27-39 | sekretariat@inaoo.pl

Nazwa TomTom jest nazwą zastrzeżoną firmy produkującej urządzenia nawigacyjne o tej samej nazwie TomTom International B.V.

Copyright 2008-2018 © iNaoo iNaoo serwis